Yönetmelikler

T.C.

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (İÜSAM) YÖNETMELİĞİ


 

KURULUŞ


Madde 1- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi*1 * ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1. maddesi(2) uyarınca “Stratejik Araştırmalar Merkezi” kurulmuştur. Merkezin adı ulusal iletişimde “İstanbul Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi-İÜSAM ve uluslararası iletişimde ise “İstanbul University Strategic Researces Centre – IUSRC” olarak geçer.

 

AMAÇ VE GÖREVLERİ

Madde 2- İÜSAM ‘ın amacı; günümüzde uluslararası ilişkilerdeki bilimsel, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri, güvenlik ve savunma meselelerini ve bölgesel sorunları, bilimsel olarak inceleyip yorumlamak ve stratejik araştırmalar alanında, disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, Üniversite ile sanayi, çevre ve toplum ilişkilerini kurmak, düzenlemek ve geliştirmek, bilimsel araştırmalar için hedefler tayin etmek, birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, Üniversitemizin sosyo- ekonomik ve sosyo – politik hedeflerini ve ilgi odaklarını Ülkemizin genel ve stratejik hedefleri doğrultusunda belirlemek, bunlarla ilgili Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde, bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmektir.

 

Madde 3- İÜSAM yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Uluslararası ilişkilerin temel aktörleri olan devletlerin ve günümüzde önemi gittikçe artan uluslararası örgütlerin, gerek siyasal, ekonomik ve sosyal bakımdan, gerekse güvenlik ve savunma açısından, uluslararası ilişkilerde ne gibi roller oynadıklarının araştırılması.
b) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmektir.
c) Üniversitemizin bilimsel kimliğinin oluşturulmasına ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmak.
d) Endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.
e) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.
f) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek.
g) Bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik ve politik değişimine öncü rol oynamak.
h) Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki üniversiteler, enstitüler ve Stratejik Araştırma Merkezleri ile işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak,
i) Çalışma konularıyla ilgilenen Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki bilim adamlarıyla işbirliği yapmak.
j) Mültidisipliner ve orijinal projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanmasında gerekli olduğu hallerde Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.                                                                                                                                 k) Tatlı su havzaları ve denizlerle ilgili kısa ve uzun vadeli projeler üreterek, kurumumuzun toplum ve çevre ile ilişkisini güçlendirmek.
l) Alternatif enerji konusunda projeler geliştirmek,
m) Su ve sağlıkla ilgili projeler geliştirmek.
n) Üniversitemize ait yerleşkelerde kökleşmiş bulunan, mekan, çevre, eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmeti sorunlarına kalıcı çözümler üretmek,
o) Merkez içinde alt birim kurulması için yapılacak müracaatları değerlendirmek ve karara bağlamak.


ARAŞTIRMA PROJELERİ


Madde 4- Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara bağlanmasında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından kullanılan ilkeler uygulanır.
Madde 5- Merkezin desteklediği projelerle ilgili sunum ve yayınlara Merkezin adımın konulması zorunludur.


ALT BİRİMLER


Madde 6- Üniversite içinde herhangi bir bölüm, birim kurulması için Merkeze başvurabilir. Başvuruyu Yönetim Kurulu inceleyerek kesin karar için Merkez Kurulu’na sunar.


ORGANLAR

Madde 7- ÎÜSAM’ın organları: Müdür, Müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulundan oluşur.


MÜDÜR

Madde 8- İÜSAM Müdürü, Rektör tarafından üç yıl için süreyle atanır. Görev süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür, İÜSAM’ı temsil eder ve Üniversite Rektörüne karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.


MÜDÜRÜN GÖREVLERİ


Madde 9- Müdürün Görev ve Yetkileri :
a) ÎÜSAM’ın kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra süresi içinde Rektörlüğe sunmak, uygulamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.
e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
f) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları zamanında Rektörlüğe sunmak.
g) Yönetim kurulu gündemini oluşturmak ve toplantılarına başkanlık etmektir.


YÖNETİM KURULU


Madde 10- Yönetim Kurulu, Müdür,Müdür Yardımcılarıyla Müdürün önereceği 20 aday arasından Rektörce seçilecek 10 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmaksızın üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.
Yönetim Kurulu’nun Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11- Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Çalışma programı hazırlamak ve yürütmek.
b) Yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) ÎÜSAM’m verimli çalışması ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Ödenek ve Personel ihtiyacım belirlemek.
e) Atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmaktır.
f) Yönetim Kurulu her ay en az bir kez olağan toplantı yapar; toplantı gündemi en az 3 gün önceden Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Müdürün isteği ile olağanüstü toplantılar yapılabilir.


KADROLAR


Madde 12- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı sözleşmeli personel, 657 sayılı devlet memurları kanununa dahil personel ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.


MALİ HÜKÜMLER


Madde 13- ÎÜSAM’m gelirleri şunlardır:
a) Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler.
b) Döner sermaye gelirleri
c) Araştırma fonundan proje karşılığı alınacak ödenekler.
d) Merkeze yapılacak her türlü bağış.
e) Merkez tarafından hazırlanan rapor proje ve yayınlardan sağlanan gelirler.
g ) Patentler

Madde 14- İÜSAM’ın giderleri şunlardır.

a) Faaliyet uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler.
b) Yönetim ve personel giderleri.
c) Yönetim Kurulu kararları ile yapılacak diğer harcamalar.

Madde 15- Merkezin Bütçesi: Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Rektörlüğe sunulur. Bütçe harcamalarında merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini Merkez Müdürü’ne devredebilir.

Madde 16- Araştırma Merkezi’nin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Rektörlük Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 17- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

YÜRÜRLÜK


Madde 18- Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

1.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun. Kanun No. 2880 Kabul Tarihi: 17/8/1983

Madde 7/2-d (Yükseköğretim Kurulunun görevleri başlığı altında);
Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve ana sanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek,
Eğitim-öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak,

1. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği.

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/02/1982. Yayımlandığı Resmi Gazete No: 17609.
Ek Madde 1. Yükseköğretim Kurulunun izni ile üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri kurulabilir.